BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius MAP IT STUDIO klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

MAP IT STUDIO studija, veikanti pagal Indvidualios veiklos pažymėjimą Nr.993433 (veiklos vykdytojas – J.Karpijute) registruotas buveinės adresas – Priegliaus g, Kaunas LT-45427, Lietuva (toliau tekste – „Studija“), gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant svetainės www.mapitstudio.com (toliau – “Svetainė”) lankytojų (toliau – “Klientai”), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

Naudodamiesi Studijos Svetaine, taip pat užsisakydami/ įsigydami Studijos siūlomas paslaugas/ prekes bei suteikdami Studijai savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai įsigydami prekę užpildo privalomus el.parduotuvės laukelius ir atlieka apmokėjimą vienu iš pasirinktų būdų.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – “ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – “ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES GALIME TVARKYTI

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos jūs mums teikiate ar kuriuos mes gauname dėl bendradarbiavimo su jumis. Šioje Privatumo politikoje „asmens duomenimis“ laikoma bet kokia su jumis susijusi informacija, leidžianti tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti (ypač naudojant jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), taip pat bet kokia kita informacija apie jus, įgyta naudojant su jumis susijusią informaciją.

Pateikdami mums savo asmens duomenis, jūs suvokiate ir visiškai sutinkate su tuo, kad mes apdorojame jūsų asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką ir Lietuvos Respublikoje galiojančius ir taikomus teisės aktus.

JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami mūsų įmonės grupėje vidiniais administravimo tikslais.

Tretiesiems asmenims jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti tokiais atvejais:

  • perduodant informaciją apie jus mūsų bendradarbiavimo partneriams, kurie teikia mums skirtingas paslaugas, siekiant įgyvendinti jūsų reikalavimus bei pristatant jūsų pasirinktą produktą;
  • parduodant jums prekę;
  • vykdant šalių sudarytą sutartį.

Mes neperduodame informacijos apie jus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikia mūsų teisėtiems, sutartiniams ar komerciniams tikslams pasiekti, ir jei tai leidžiama ar nustatyta Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat prireikus galime perduoti jūsų asmens duomenis už Lietuvos Respublikos ribų kitoms mūsų grupės įmonėms ar kitoms įmonėms, kurios yra mūsų bendradarbiavimo partneriai.

Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais mes galime atskleisti, pavyzdžiui, informaciją apie jūsų darytus pirkimus ir gautas paslaugas mūsų parduotuvėse, jūsų apsilankymus mūsų internetinėje svetainėje ir kitą informaciją apie jus. Minėtoji informacija gali būti atskleista tokiais atvejais:

  • laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų ir juose nustatytos procesinės tvarkos,
  • jei mes sąžiningai manome, kad atskleisti informaciją būtina, siekiant apginti mūsų teises,
  • siekiant apsaugoti jūsų ar kitų asmenų saugumą,
  • siekiant išvengti nusikalstamų veikų ar atliekant jų tyrimą,
  • atsakant į valstybinių institucijų prašymus.

Taip pat tais atvejais, kai dėl jūsų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo mes galime patirti nuostolių, mes turime teisę kreiptis į teismą, policiją, draudikus, siųsti duomenis apie jūsų neįvykdytus įsipareigojimus skolų išieškojimo paslaugų teikėjams ir teisinių paslaugų teikėjams.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR SAUGUMAS

Esame įdiegę tam tikras technines ir organizacines priemones, kurių laikomės, ir kuriomis užtikrinama maksimali asmens duomenų apsauga nuo neteisėto atskleidimo ar gavimo, netyčinio ar neteisėto praradimo, sunaikinimo ar taisymo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Prireikus galime saugoti jūsų asmens duomenis ir tada, kai nebūsite mūsų klientas, bendradarbiavimo partneris ar jo kontaktinis asmuo ir t. t. Taip galime daryti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais ir mūsų teisėtiems interesams apsaugoti, jei tarp mūsų kiltų ginčų. Mes stengiamės nesaugoti jūsų asmens duomenų ilgiau nei to pagrįstai reikia, atsižvelgdami į duomenų gavimo tikslą.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

NUORODA Į KITUS PUSLAPIUS

www.mapitstudio.com puslapis gali turėti nuorodų į kitus internetinius puslapius. Mes neesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Su šiais nuostatais ar su duomenų apsauga susijusiais klausimais susisiekti galima kreipiantis šiuo info@mapitstudio.com